mapa strony   |   kontakt   |

Statut GOPS

wersja PDF


STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SKIERNIEWICACH 

§1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skierniewicach, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką organizacyjną Gminy Skierniewice i działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64,poz.593 i Nr 99, poz.1001)
2) ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15,poz.148, Nr 45,poz.391 , Nr 65,poz.594, Nr 96,poz. 874 , Nr 166,poz.1611 i Nr 189,poz.1851 oraz z 2004r. Nr 19,poz.177 i nr 93,poz.890)
3) przepisów zawartych w innych aktach prawnych4) niniejszego statutu.


§2.

1. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa.
2.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
3.Ośrodek ma siedzibę w Skierniewicach ul. Reymonta 23 i obejmuje swoim działaniem teren gminy Skierniewice
4.Ośrodek współdziała z istniejącymi instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
5. Ośrodek przy oznaczaniu spraw używa symbolu „GOPS”.


§ 3.

Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
4) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.


§ 4.

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustaw:
1.Ustawy z dnia 12 marca 2004r.r.o pomocy społecznej:
1) zadania własne gminy:
a/ opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej , profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnych ryzyka ,
b/ sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej ,
c/ udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym ,
d/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych ,
e/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych ,
f/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego ,
g/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ,
h/ przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego ,
i/ opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę , która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką , ojcem lub rodzeństwem ,
j/ praca socjalna ,
k/ organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych , w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania , z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,
l/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych ,
ł/ tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną ,
m/dożywianie dzieci ,
n/ sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym ,
o/ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu ,
p/ sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie , również w wersji elektronicznej , z zastosowaniem systemu informatycznego ,
r/ utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej , w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników
s/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych ,
t/ przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków , pożyczek oraz pomocy w naturze ,
u/ prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki ,
w/podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy , w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

2) zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej:

a/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych ,
b/ opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia ,
c/ organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,
d/ przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną ,
e/ prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,
f/ realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób , rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

2. Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych a w szczególności sprawy związane z ustalaniem , przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków , świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych.

3. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371 z późn .zm.) a w szczególności spraw związanych z ustalaniem , przyznawaniem i wypłacaniem doraźnej lub okresowej pomocy finansowej

4.Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 , poz.535 z późn. zm.)

5. Ośrodek realizuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z późn. zm.) zadania w zakresie postępowania w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

6. Ośrodek realizuje zadania z zakresu spraw finansowych związanych z planowaniem i realizacją budżetu Ośrodka.

§ 5.

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik , który ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy.

2. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3.Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Skierniewice.


§ 6.

Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1 Zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka.

2. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

3. Wykonywanie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka.

4. Dbałość o właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

5. Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Ośrodka.

6. Składanie Radzie Gminy Skierniewice corocznie sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

7. Przygotowywanie projektów uchwał i porozumień w sprawach z zakresu pomocy społecznej.


§ 7.

1. Kierownik Ośrodka w zakresie zarządzania mieniem Ośrodka wykonuje czynności zwykłego zarządu.

2. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Ośrodka składa Jednoosobowo Kierownik Ośrodka.

3. Czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych Ośrodka wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego Ośrodka.

4. Obsługę kasową Ośrodka wykonuje Urząd Gminy w Skierniewicach.


§ 8.

1. Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2.Wynagrodzenie dla Kierownika Ośrodka ustala Wójt Gminy Skierniewice, a dla pozostałych pracowników Kierownik Ośrodka.


§ 9.

W strukturze Ośrodka wyodrębnia się:

1. Główny Księgowy
2. Dział Pomocy Społecznej
3. Dział Świadczeń Rodzinnych


§ 10.

Szczegółową organizację wewnętrzną i zakresy zadań poszczególnych działów oraz samodzielnego stanowiska pracy określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka .


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Alicja Czajka
Dokument z dnia: 02.02.2011
Dokument oglądany razy: 2 997
Opublikował: Alicja Czajka
Publikacja dnia: 02.02.2011
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl